بازدید سرپرست شهرداری خرم آباد از تندیس در حال ساخت كریم خان زند

ظهر امروز سرپرست شهرداري خرم آباد با حضور در كارگاه ساخت تنديس پيكر تراش لرستاني از روند ساخت تنديس كريم خان زند بازديد كرد.
ظهر امروز سرپرست شهرداري خرم آباد به همرا ه تني چند از مسئولين شهرداري خرم آبادبا حضور در كارگاه ساخت تنديس پيكر تراش لرستاني از روند ساخت تنديس كريم خان زند بازديد كرد.
در اين بازديد سپهوند در خصوص نحوه ساخت ،مدت زمان آماده شدن اثر از نجم سهيلي سوالاتي پرسيد كه پيكر تراش خوش ذوق لرستاني روند ساخت را تشريح كرد.
گفتني است تنديس كريم خان زند پس از آماده سازي درميدان گلدشت شرقي نصب خواهد شد.