بازدید سرپرست شهرداری خرم آباداز پروژه برج های دوقلو كیو

احضور مديركل پدافند غيرعامل استانداري لرستان:

سرپرست شهرداري خرم آبا د ومديركل پدافند غيرعامل استانداري لرستان در بازديد ازپروژه برج هاي دوقلو كيو ،از طراحي واجراي پد هليكوپتر براي اين برج ها خبر دادند.
به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل شهرداري خرم آباد سياوش سپهوند سرپرست شهرداري خرم آباد به همراه سپهوند مدير كل پدافند غير عامل استانداري لرستان ازروند روبه رشدپروژه  برج هاي دوقلو كيو بازديد كردند.
در اين بازديد سياوش سپهوندسرپرست شهرداري خرم آبادوهمچنين سپهوند مدير كل پدافند غيرعامل استانداري لرستان ضمن گفتگو با مهندسان ومشاوران پروژه، موضوع اجرا والزامات پدافند غيرعامل وطراحي وايجاد پد هليكوپتر بر روي پشت بام برج ها را مورد بحث وبررسي قرا ردادند.
در ادامه مشاوران با ارائه آخرين نقشه هاي طراحي واجرا از ايجاد پد هليكوپتر در طراحي برج هاي دوقلو خبر دادند.