استاندار لرستان: شورای شهر و شهرداری خرم آباد کارهای بزرگی را انجام داده اند.

هوشنگ بازوند د ر حین بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شورا و شهرداری خرم آباد گفت : شهرداری خرم آباد با توجه به درآمد کمی که دارد کارهای بزرگی را انجام داده است.

وی افزود: ما نیز برای کمک به توسعه شهر خرم آباد از هیچ کمکی دریغ نمی کنیم زیرا توسعه از مرکز استان آغاز می‌شود.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: شهرداری ها باید از شیوه های سنتی کسب درآمد فاصله بگیرند و به سوی جذب مشارکت سرمایه گذاران روی بیاورند. خوشبختانه شهرداری خرم آباد در سال های اخیر این روند را شروع کرده است.