آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

شهرداری خرم آباد در نظر دارد بر اساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری پروژه پیاده رو سازی منطقه ماسوررا با برآورد اولیه 000/000/640/6 ریال بر اساس فهرست بها ابنیه سال 1397 از طریق مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت پیمانکاری با داشتن رتبه ابنیه واگذارنمایند، لذا متقاضیان می توانند با ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 000/000/350 ریال و یا واریز به حساب سپرده 1007861149740 بانک شهرشعبه انقلاب بنام شهرداری ، پیشنهادات خود را به همراه ضمانت نامه یا فیش واریزی به مدت 10 روز کاری پس از انتشاراین آگهی در پاکتهای دربسته به دبیرخانه شهرداری مرکزی ارسال دارند. ضمنا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه همه روزه بجز ایام تعطیل به امور قردادهای شهرداری مرکزی واقع در خیابان 17 شهریور مراجعه ویا با شماره تلفن 33320011 تماس حاصل فرمایند.
1- بهای پیشنهادی می بایست از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده ودرپاکت لاک و مهر شده تسلیم گردد.
2- شرکت کنندگان درمناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد.
3- شرکت درمناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری خرم آباد می باشد.
4- درصورتی که برنده اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرداد نشود سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.