آگهي مناقصه مميزي

سازمان فن آوري اطلاعات شهرداری خرم آباد در نظر دارد بر اساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها و به استناد مصوبه شماره 1260/4د/93 مورخ  93/4/9 شورای اسلامی شهر خرم آباد مميزي املاك سطح شهر خرم آباد را به تعداد تقريبي130/000 پرونده (كليه اسناد و فرمهاي نوسازي ملك) از طریق مناقصه عمومی با اعتبار 39/083/750/000 ريال به مدت 10 ماه به پيمانكار واجدالشرايط(براساس اطلاعات و جزييات مربوطه معامله در اسناد مناقصه) واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند جهت شركت در مناقصه مربوطه با واریز مبلغ2/000/000/000 ریال به شماره حساب سپره شماره 100787219632  بانک شهر شعبه خرم آباد بنام سازمان فن آوري و اطلاعات يا با ارائه ضمانت نامه بانكي معتبردر وجه كارفرما پیشنهادات خود را به مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در پاکات در بسته به دبیرخانه سازمان فن آوري او اطلاعات واقع در خرم آباد بلوارولايت نبش هنر هفتم  تحویل نمایند ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه همه روزه بجز ایام تعطیل به دبيرخانه سازمان مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 06633243240  تماس حاصل فرمایند.

  1. بهای پیشنهادی می بایست از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم گردد.
  2. در صورتی که برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
  3. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  4. جهت خرید اسناد مبلغ 2/000/000 ريال به شماره حساب 100787219723 بانک شهر به نام سازمان آماروفناوري اطلاعات شهرداري خرم آباد واریز نموده و به همراه اصل فيش واریزی و کارت شناسایی معتبر حضورا جهت تحویل اسناد مراجعه فرمائي